Skip to content

தன்வந்தரி சுலோகம்

செடியாய வல்வினை தீர்த்திடும் மருந்து கொடியேந்திக் குவலயம் காத்திடும் மருந்து நொடியிலே நோய் அகற்றும் அமுதமாம் மருந்து நீடூழி நலம் அருளும் தன்வந்த்ரியே மருந்து!

error: Content is protected !!